ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นของ นางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน

รหัส GE 1102 รายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic Reading Skills in English)
โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน ผศ. ชฎาพร โพคัยสวรรค์
สถานที่ติดต่อ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เวลาที่สะดวกในการติดต่อ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. โทรศัพท์ 081-5707190

คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่าน ได้แก่ การสังเกต องค์ประกอบของคำและการเดาความหมายจากร่องรอยในบริบท ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เช่น สกิมมิ่ง สแกนนิ่ง การใช้คำอ้างอิง การอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง และการใช้พจนานุกรมในการค้นหาและตรวจสอบความหมายของคำศัพท์ที่ได้จากการเดาความหมาย ตลอดทั้งการมีทักษะการอ่านเพื่อหาข้อความและบทความสั้นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แนวความคิด /ความคิดรวบยอด (รายวิชา)
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร การศึกษา การเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

วัตถุประสงค์ (รายวิชา )
1.สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนเพื่อการศึกษาเรียนรู้
2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีใช้ภาษาอังกฤษไปพัฒนาการสื่อสารของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.สามารถใช้ภาษาในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล
1.การวัดผล
คะแนนรวม 100 คะแนน 100%
1.1คะแนนระหว่างภาคเรียน 50 คะแนน 50% ได้มาจาก
.....1.1.1การเข้าชั้นเรียน 5%
.....1.1.2การศึกษาด้วยตนเอง 10%
.....1.1.3สอบกลางภาค 35%
1.2คะแนนปลายภาค 50 คะแนน 50%
2.การประเมินผล
86-100 คะแนน A
81-85 คะแนน B+
70-80 คะแนน B
65-69 คะแนน C+
56-64 คะแนน C
51-55 คะแนน D+
35-50 คะแนน D
0-34 คะแนน E
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ